Tel: +44 7886793460 Email: info@chhetrisamajuk.org

क्षेत्री समाज यूके (CSUK) को सातौं को निर्ााचिको लानि संस्थाको निधाि २००७ (संशोधि २०१८) अिुसार मिोियि आह्वाि िररएकोमा तोनकएको समयनसमा नित्र निर्ााचि सनमनतमा निम्ि पदहरुको लािी निम्ििुसारको उम्मेदर्ारको मिोियि दरखास्त प्राप्त िएको छ । दरखास्त आह्वि िएका निम्ि पदहरुमा तोनकएको संख्यामा मात्र उम्मेदर्ारी परेकोलेनिनिारोध निर्ाानचत िएको सम्िनधधत सिैको जािकारीको लािी यो सूचिा प्रकानशत िररएको छ ।